Usługa dedykowana jest na rzecz podmiotów dokonujących zakupu towarów w krajach Unii Europejskiej innych niż Polska, co do których towary te wobec zużycia na terytorium tych krajów obciążone zostały podatkiem od wartości dodanej (podatkiem VAT). Dotyczy to w szczególności zakupu paliwa przez podmioty z branży transportowej. Świadczona usługa obejmuje podejmowanie wszelkich czynności związanych z ubieganiem się w państwie zakupu o zwrot uregulowanego podatku.