Postępowania przed sądami administracyjnymi — wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym dotyczą sprawowanej przez te sądy kontroli działalności organów podatkowych i egzekucyjnych.

Oferta świadczonych usług obejmuje:

  • sporządzanie skarg na zapadłe w drugiej instancji decyzje podatkowe
  • sporządzanie skarg na podlegające zaskarżeniu postanowienia zapadłe w toku postępowania podatkowego lub egzekucyjnego
  • sporządzanie skarg na interpretacje indywidualne organów podatkowych,
  • sporządzanie skarg na bezczynność
  • sporządzanie skarg kasacyjnych od wyroków zapadłych w pierwszej instancji
  • sporządzanie zażaleń na wydane w toku postępowania postanowienia sądu administracyjnego
  • sporządzanie innych pism procesowych
  • reprezentowanie strony na rozprawach sądowych
  • wydawanie opinii, co do zasadności składania skarg i skarg kasacyjnych

 

Uwaga: powyższe usługi świadczone są również w ramach tzw. prawa pomocy, przyznanego stronie na jej wniosek przez sąd administracyjny (w sytuacji takiej usługa jest świadczona na koszt Skarbu Państwa)