Zakres świadczonych usług obejmuje kompleksowe prowadzenie spraw finansowo-księgowych, w tym w szczególności:

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych lub podatkowej książki przychodów i rozchodów
  • sporządzanie sprawozdań finansowych
  • opracowywanie zasad (polityki) rachunkowości
  • sporządzanie wszelkich zeznań, deklaracji i informacji podatkowych
  • prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej
  • sporządzanie dokumentów dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  • sporządzanie sprawozdań dla urzędów statystycznych
  • reprezentowanie podatnika w bieżących sprawach przed organami podatkowymi
  • prowadzenie spraw związanych z windykacją należności

 Istnieje również możliwość prowadzenia ksiąg rachunkowych w siedzibie zleceniodawcy, co pozwala na pełne zintegrowanie systemu księgowego z modułem sprzedaży oraz zapewnienie bieżącej dostępności do wszystkich danych księgowych, w tym w szczególności stanu rozrachunków (należności i zobowiązań), stanów magazynowych, danych kontrahentów oraz wielkości sprzedaży.